ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร

            เมื่อเกิดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  และภาควิชาภูมิศาสตร์ยังคงมีหน้าทีผลิตนักศึกษา คบ. สังคมศึกษาอยู่จนมี พระราชบัญญัติปฏิรูปการศึกษา พ.ศ. 2542 ให้เปลี่ยนการผลิตครูปริญญาตรี 4 ปี เป็นครูปริญญาตรี 5ปี และให้คณะวิชาครุศาสตร์ เป็นผู้ดูแลนักศึกษา คบ. เองทั้งหมด ภาควิชาภูมิศาสตร์จึงสร้างหลักสูตรสายวิชาชีพนักภูมิศาสตร์ โดยตรงทันที  จากประสบการณ์ของผู้เขียนที่อยู่ในแวดวงนักภูมิศาสตร์มานานปี สมัยเป็นอาจารย์วิทยาลัยครูที่สอนวิชาภูมิศาสตร์มาหลากหลายวิชาทั้งกายภาพ แผนที่ ภูมิภาคทั้งโลก รวมทั้งชอบศึกษาค้นคว้าวิทยาการใหม่ๆอยู่เสมอ มีเพื่อนฝูงในแวดวงนักภูมิศาสตร์ที่มีศักยภาพช่วยเพื่อนได้ มีอธิการบดีผู้เมตตา ผู้รู้ ผู้เข้าใจ จัดสรรงบประมาณช่วยเหลือ และให้โอกาสรุ่นน้องสร้างสรรค์ผลงาน และสงสารอาจารย์ในภาควิชาที่อาจจะต้องไปสอนสาธิต เหมือนก่อนย้ายมาสังกัดที่มหาวิทยาลัย เพราะโอนย้ายมาจากโรงเรียนมัธยมของ สพฐ. เหตุผลทั้งหลายเหล่านี้ เป็นเหตุผลที่ชวนให้ริเริ่มสร้างหลักสูตรปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วทบ.) สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ที่ไม่เหมือนกับมหาวิทยาลัยอื่น จึงขอมอบหลักสูตรใหม่นี้ให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อผลิตนักศึกษาสาขาวิชาที่ขาดแคลน ให้เป็นกำลังของประเทศชาติสืบไป มีขั้นตอนย่อๆ ดังนี้

         ขั้นแรก  การสร้างหลักสูตรใหม่ เริ่มจากการหาข้อมูลหลักสูตรภูมิศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยอื่นที่ผลิตนักศึกษาอยู่ อาทิ ม.ศรีนครรินทรวิโรฒ ม.ศิลปากร  ม.เกษตร ม.เชียงใหม่ ม.บูรพา ม.สงขลานครินทร์ ปัตตานี  และม.รามคำแหง เป็นต้น  พิจารณาหน่วยกิต ชื่อวิชา รายวิชาฯ
         ขั้นสอง  ดูว่าสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ.) มีข้อบังคับอย่างไรบ้าง พิจารณาว่าหน่วยงานของตน พอจะสร้างหลักสูตรให้ผ่าน สกอ.ได้หรือไม่
         ขั้นสาม  การสรรหาอาจารย์ประจำวิชา และรวบรวมจำนวนอาจารย์พิเศษ ที่มีความรู้ความสามารถ และมี   วิทยฐานะขั้นสูง ในสาขาภูมิศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยอื่นๆที่เปิดสอนสาขาวิชานี้อยู่ บางท่านก็ยินดีมาเป็นอาจารย์พิเศษให้ และมอบประวัติการทำงานของท่านให้อ้างอิงในหลักสูตรได้
         ขั้นสี่      เรียนปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในขณะนั้น คือ รศ.ดร.ดิลก  บุญเรืองรอด  เรื่องงบประมาณสนับสนุน ได้แก่ การสร้างห้องปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ ที่ต้องปรับปรุงห้องเรียน  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผศ.วรวิทย์  จินดาผล  กรุณาแนะนำห้องเรียนที่เหมาะสมให้สาขาภูมิศาสตร์ จึงได้ห้องปฏิบัติการภูมิสารสนเทศที่ทันสมัย
         ขั้นห้า    ทดลองสอนวิชาเอกภูมิศาสตร์ เริ่มปรับปรุงหลักสูตร คบ. วิชาเอกภูมิศาสตร์ซึ่งมีหลักสูตรอยู่แล้ว แต่สวนสุนันทายังไม่เคยเปิดสอนมาก่อน  สอนเป็นภาค กศ.บป. (การศึกษาเพื่อบุคลากรประจำการ)  นอกเวลาตอนเย็นและวันเสาร์ อาทิตย์ โดยหัวหน้าภาควิชาได้รับสมัครทหารแผนที่ ที่กรมแผนที่ทหารมาเรียนเป็นรุ่นที่1 และรุ่นที่2 ตั้งแต่ พ.ศ 2545-2548 จบปริญญาตรีได้ยศตำแหน่งเพิ่มขึ้น และบางคนไปเรียนต่อ ปริญญาโท ยังมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนสายวิชาภูมิศาสตร์ ทั้งนี้หัวหน้าภาควิชาได้เชิญอาจารย์พิเศษที่ทรงคุณวุฒิ ระดับปริญญาเอก มาสอนให้ลูกศิษย์เหล่านี้หลายท่าน
         ขั้นหก   จัดทำหลักสูตรภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
         ขั้นเจ็ด   จัดส่งรูปเล่มหลักสูตรสาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ให้ท่านอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ และนัดประชุมอภิปรายผล เพื่อแก้ไขให้สมบูรณ์ดี จึงส่งผ่านคณะมนุษย์และสังคมศาสตร์ เข้าคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย อนุมัติและส่งผ่านคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร จึงนำส่งยัง สกอ. รับทราบต่อไป หลังจากนั้น มหาวิทยาลัยจะนำส่ง กพ.ให้ตีราคา ปริญญาตรี (วท.บ.) สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาต่อไป และทำการเปิดสอนวิชาเอกสาขานี้ได้
05. 2018