การประชุมและแข่งขันวิชาการนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 (The 7th Thai Student Symposium of Geography and Geo-informatics)

การประชุมและแข่งขันวิชาการนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 (The 7th Thai Student Symposium of Geography and Geo-informatics)

          ตัวแทนคณาจารย์จากสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ นำโดย อาจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง อาจารย์พรเพิ่ม แซ่โง้ว นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมการประชุมและแข่งขันวิชาการนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 (The 7th Thai Student Symposium of Geography and Geo-informatics) ระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2557 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ งานดังกล่าวมีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น 18 แห่ง อาทิเช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นต้น มีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ประมาณ 500 คน

          โดยงานดังกล่าว นายสุรกานต์ นิ่มมาศ นายอดิศักดิ์ บุญลาศรี และนายชาติตระการ ไกยราช นักศึกษาสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลการนำเสนอชนะเลิศอันดับ 3 ประเภทเนื้อหาเชิงวิชาการ (Presentation) จากงานวิจัยเรื่อง ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กับการจัดเก็บขยะมูลฝอยพื้นที่แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร และรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทผู้นำเสนอ (Presenter) จากงานวิจัยเรื่องดังกล่าว 

          นอกจากนี้สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศยังได้ร่วมแข่งขันโปสเตอร์ประเด็นทางภูมิศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ค้นหาเส้นทางการเข้าถึงผู้ป่วยติดเตียง กรณีศึกษา : ผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาต อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และการใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อหาพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคมาลาเรีย กรณีศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี ในงานดังกล่าวอีกด้วย
05. 2018