ติดต่อเรา


- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

- ชั้น 5 อาคาร 36 เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300 โทร.02-160-1049

- www.geo.hs.ssru.ac.th, www.hs.ssru.ac.th, www.ssru.ac.th
05. 2018