อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์พรสมิทธิ์  ฉายสมิทธิกุล

หัวหน้าสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

วุฒิการศึกษา :

ตำแหน่งปัจจุบัน (Position)
          - หัวหน้าสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
            (Head, of Geography and Geo-Informatics Program)
          - อาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
            (Lecturer of Geography and Geo-Informatics Program)

ประวัติการศึกษา (Education)
          - วท.ม. (สาขาภูมิศาสตร์)

ติดต่อ (Contact)
         
- ชั้น 5 อาคาร 36 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถ. อู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0-2160-1049 โทรสาร 0-2160-1285
           Floor 5 Building 36 Faculty of Humanities and Social Sciences, Suan Suandha Rajabhat University, 1 U-Thong nok Road, Dusit, Bangkok 10300 Thailand, Tel.0-2160-1049 Fax. 0-2160-1285


e-mail : 

Website : 
http://www.teacher.ssru.ac.th/pornsmith_ch/


05. 2018