โครงสร้างหลักสูตร


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / ภาควิชาสังคมศาสตร์

 

๑.  ชื่อหลักสูตร  ภาษาไทย         : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ    

                         ภาษาอังกฤษ     : Bachelor of Science Program in Geography and Geo-Informatics

๒.  ชื่อปริญญา   ภาษาไทย        : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ)     

                              ชื่อย่อ             : วท.บ. (ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์)

                          ภาษาอังกฤษ     : Bachelor of Science (Geography and Geo-Informatics)

                             ชื่อย่อ              : B.Sc. (Geography and Geo-Informatics)

 วิชาเอก (ถ้ามี)

      -

๓.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ         สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

  

ชื่อรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา สามารถดาวน์โหลดได้ที่ : 7208864013ccb9e7fbbde13b12eb06611bfa5722.pdf