อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

       นักศึกษาที่จบหลักสูตรนี้ สามารถจัดการข้อมูลในส่วนสารสนเทศของหน่วยงานซึ่งมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนกว่าร้อยหน่วยงาน

1. นักวิเคราะห์และวางแผนงาน

2. นักวิชาการภูมิศาสตร์

  2.1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

       2.2 กรมทรัพยากรธรณี

 2.3  กรมพัฒนาที่ดิน

 2.4 ฯลฯ

3. นักวิชาการภูมิสารสนเทศ

3.1 นักวิชาการภูมิสารสนเทศ

3.2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลแผนที่

3.3 เจ้าหน้าที่แผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ

4.ประกอบอาชีพส่วนตัว เป็นต้น